Gedragscode, ongewenst gedrag en integriteit

Gedragscode

Van iedere medewerker, uitzendkracht, stagiaire, directielid en andere partijen die bij de werkgever betrokken is, wordt verwacht dat hij zich volgens de in Nederland algemene aanvaarde fatsoensnormen gedraagt. Een medewerker dient zich er te allen tijde van bewust te zijn dat men de werkgever vertegenwoordigt en dat hij met correct, vriendelijk en klantgericht optreden een positief visitekaartje voor het bedrijf afgeeft. Andersom geldt dat ongepast gedrag negatief afstraalt op de werkgever.

Dat betekent onder meer:

 • Respect voor elkaar en elkaars spullen.
 • Aanpassing aan de omstandigheden waarin men zich bevindt.
 • Achterwege laten van het bezorgen van overlast.
 • Achterwege laten van opmerkingen of uitspraken die voor een ander kwetsend kunnen zijn.

Je bent ervoor verantwoordelijk dat het werk op een juiste wijze wordt uitgevoerd en dat de klant altijd van de beste kwaliteit aan dienstverlening wordt voorzien. We verwachten van je dat je je aan deze regels en voorschriften houdt en dat je proactief meedenkt in het voorkomen van fouten en het verbeteren van de (interne) processen en de dienstverlening naar de klant. De medewerker durft uit te komen voor eigen fouten (openheid en eerlijkheid) en rapporteert hierover aan de leidinggevende, zodat er maatregelen getroffen kunnen worden om de schade te beperken. De medewerker neemt de vrijheid binnen de verantwoordelijkheden die vastgesteld zijn, maar de werkgever is eindverantwoordelijke en beslissingsbevoegd.

Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag op het werk komt helaas voor bij zowel vrouwen als mannen. Ermee blijven lopen is niet bevorderlijk voor jezelf, je inzet en motivatie. Praten erover is geen schande. Dit gedrag hoef je niet te accepteren, niet van je collega’s, niet van je leidinggevende, niet van de opdrachtgevers of medewerkers van de opdrachtgever. Het spreekt voor zich dat TRIBE Security elke vorm van ongewenst gedrag afkeurt! Welk gedrag hiermee wordt bedoelt en welk gedrag gewenst en ongewenst is, is uitgewerkt in onderstaande deze gedragscode. Deze gedragscode geldt op alle kantoren en locaties waar we werkzaam zijn, als ook tussen collega’s in de privé-situatie.

Agressie

Het is ten strengste verboden agressief te handelen waarbij een werknemer of werkneemster fysiek en/of psychisch wordt lastiggevallen onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van arbeid.

Discriminatie

Discriminatie is verboden. De onderneming biedt alle medewerkers gelijke kansen bij indiensttreding, te werkstelling en in de arbeidsvoorwaarden onafhankelijk van ras, huidskleur, religie, nationaliteit, geslacht of seksuele geaardheid.

Pesten

Het is ten strengste verboden om te pesten. Van pesten is sprake als iemand regelmatig het middelpunt is van negatieve aandacht. Denk hierbij aan treiteren, negeren, belachelijk maken en dergelijke. De gevolgen van pesten op het werk moeten niet onderschat worden. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor de leidinggevenden.

Seksuele intimidatie

Bij seksuele intimidatie gaat het om opmerkingen, gebaren en handelingen (aanrakingen) die seksueel getint zijn en die werknemers als ongewenst ervaren. Het kan gaan om verbaal en non-verbaal gedrag en om fysiek contact. Het is goed mogelijk dat je er niet altijd bewust van bent dat je je schuldig maakt aan seksuele intimidatie. Een opmerking kan misschien bedoeld zijn als grapje, maar is niets minder dan ‘bewust’ ongewenste seksuele intimidatie.

Van ongewenste intimiteit is sprake wanneer gedragingen door de andere persoon als vervelend, hinderlijk, vernederend of bedreigend worden ervaren. Ook al bedoel jij het niet zo, als de ander het zo ervaart, heb je daar rekening mee te houden en je gedrag daar direct op aan te passen.

Het is onze taak als werkgever en als beveiligingsorganisatie om iedereen hier goed over te informeren. In onze organisatie kennen we een zero-tolerance beleid t.a.v. seksuele intimidatie op de werkvloer. We vragen iedereen het volgende dan ook tot zich te nemen en zich hieraan te houden:

 • Ben je bewust van je eigen gedrag en de mogelijke gevolgen van je gedrag;
 • Weerhoud je van seksuele gebaren;
 • Weerhoud je van seksuele uitdrukkingen, b.v. staren, seksueel gerichte gebaren;
 • Weerhoud je van het tonen van seksueel getinte of pornografische afbeeldingen (ook via mail, Whatsapp, social media of sms);
 • Weerhoud je van persoonlijke opmerkingen met een bepaalde lading
 • Neem geen ongevraagd contact op via social media;
 • Voorkom onnodig en ongevraagd lichamelijke aanrakingen;
 • Bovenal, behandel elkaar met respect!

 

Indien er een vermoeden bestaat van seksuele intimidatie op de werkvloer, dan moet dit direct aangepakt worden. Maak hiervan onmiddellijk een melding bij de afdeling personeelszaken of neem contact op met de vertrouwenspersoon van onze organisatie. De werkgever acht pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, fysiek of verbaal geweld onaanvaardbaar en treft gerichte maatregelen om deze misstanden op de werkvloer en daarbuiten te voorkomen en in voorkomende gevallen te bestrijden. Bij conflicten met betrekking tot deze onderwerpen kun je terecht bij de afdeling personeelszaken en/of de vertrouwenspersonen.

Indien gewenst is het ook mogelijk om de bedrijfsarts in te schakelen. Het schuldig maken aan dergelijk gedrag wordt niet getolereerd, zal gesanctioneerd worden met maatregelen als non-actiefstelling en kan aanleiding zijn voor het verlenen van ontslag op staande voet.

Integriteit

Wij zijn een integere organisatie met publieke functies. Medewerkers dienen integer te handelen vanuit hun verantwoordelijkheid in de functie en de organisatie.

Integriteit is een individueel kwaliteitskenmerk waarmee je laat zien dat je professioneel, eerlijk, betrouwbaar en kundig aan het werk bent.

Integriteit is voor ons een belangrijk onderwerp van gesprek en in de uitvoering van ons werk. We dienen elkaar hierin professioneel scherp te houden.

Een aantal voorbeelden van integriteit zijn;

 • Je biedt veiligheid voor iedereen
 • Je benadert/ behandeld iedereen gelijkwaardig
 • Je hebt geen vriendschappelijke, -privérelatie met enige betrokkene vanuit je werk
 • Je gaat geen financiële en materiele transacties aan.